Aksaray

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Aksaray, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, kısmen Konya Havzası’nda ve kısmen Kapadokya’da yer alan, merkezi Aksaray kenti olan ildir. 15 Haziran 1989 tarihinde kabul edilen 3578 sayılı kanun ile Niğde’den ayrılarak il statüsü kazanmıştır. 

Aksaray, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, kısmen Konya Havzası’nda ve kısmen Kapadokya’da yer alan, merkezi Aksaray kenti olan ildir. 15 Haziran 1989 tarihinde kabul edilen 3578 sayılı kanun ile Niğde’den ayrılarak il statüsü kazanmıştır. Niğde’nin kuzeybatısında, Konya’nın doğusunda, Ankara’nın güneydoğusunda yer almaktadır. 423.011 nüfusa (2020) ve 7.659 km² yüz ölçümüne sahiptir.

2020 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 22 belediye, bu belediyelerde 157 mahalle ve ayrıca 175 köyü vardır.

Tarihçe Aksaray ili

İlkçağ’da Arkhelais adını taşıyan kenti, son Kapadokya kralı Arkhelaos’un Garsuara adlı yerleşmeyi geliştirerek kurduğu sanılmaktadır. Roma İmparatoru Cladius I kente koloni ayrıcalığı tanıdı. Ayrıcalık, Anadolu’daki birçok önemli yolun kavşak noktasında bulunan kentin daha da gelişmesine yol açtı. Bizans ile Müslüman Araplar arasında birçok kez el değiştiren şehir Malazgirt Meydan Muharebesi’nin (1071) ardından Türkler’in egemenliğine girdi. Şehirde günümüze kadar gelemeyen Danişmendliler eserleri vardı. Şehirde Danişmend parası basılmıştır.

Günümüze ulaşan Danişmendli eseri, kümbet şeklindeki, Hıcıp yakınındaki Bekar Sultan Türbesi’dir. Şehir Arap akınlarıyla virane hale gelmişti. Kılıç Arslan II (1155-1192), yıkık durumdaki Aksaray’ı bir İslam kenti olarak yeniden kurdu, kentin çevresini surla çevirdi, camii, medrese, çarşı, hamam vb. yaptırdı. Azerbaycan’dan getirdiği din bilgini, zanaatkar ve tüccarları kente yerleştirdi.

Ticaret yolları üzerinde bulunan Aksaray, Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli merkezlerinden biri olarak gelişti. Selçuklu’lardan sonra Karamanoğulları’nın eline geçti. Bir süre Eretna Beyliği’nin egemenliğinde kalan (1341-1365) ve 1 yıllığına Kadı Burhanettin Devletinin eline geçen kentte Karamanoğulları yeniden egemen oldu. 1396’da Yıldırım Bayezid tarafından ele geçirildiyse de Timur istilasından sonra yeniden Karamanoğulları’nın eline geçti. 1467’de Fatih Sultan Mehmet döneminde Aksaray kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. Aksaray, Cumhuriyet dönemi’nde 1920’de il durumuna getirildi. 1933’te çıkartılan hususi kanunla Niğde’ye bağlandı. Aksaray 1989’da yeniden il oldu.

İbn-i Battuta’nın Büyük Dünya Seyahatnâmesi’nde Aksaray

14. yüzyıl İbn-i Battuta’nın kaleminden kayda geçen bilgiler:

Sultan Bedreddin’in yanında çok kısa süre kalarak Aksaray’a hareket ettik. Burası Bilâd-ı Rûm’un en güzel ve sağlam şehirlerindendir. Her yandan akarsular ve bağlarla çevrilidir. Şehirden üç kanal geçer ve bunlar evlerin içinden akar. Şehrin içinde üzüm bahçeleri, bağlar ve bostanlar vardır. Aksaray’ın koyun yününden üretilen zarif halı ve kilimlerinin dünyada bir benzeri daha yoktur. Bunlar, Şam, Mısır, Irak, Hindistan, Çin ve diğer Türk ülkelerine ihraç edilir.

Aksaray, Irak Sultanı’nın idaresi altındadır. Burada Eretna Beyliğinin naibi Şerif Hüseyin’nin zaviyesine indik. Eretna Beğ, Irak hükümdarının Bilâd-ı Rûm’daki genel valisiydi. Şerif Hüseyin ise Ahiler’den olup, beldede yoldaşları pek çoktur. Bize son derece ikram ve izzette bulunarak aynen diğerleri gibi dostça davrandı.


Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde Aksaray

Bor kalesinden Aksaray’a gitmemiz

İlk durağımız Ortaköy oldu. Aksaray Sancağı’nda yüzelli akçe payesiyle ayrı bir kazadır. Geniş ve ürünü bol bir kaza olup bağ, bahçe, cami ve mescidi olan gelişmiş bir köydür. Bu köye bağlı otuzaltı adet nahiye köyleri vardır. Buradan kuzey tarafa doğru gidip köylerden geçilir. Bir menzilde Harvadalı Köyü’ne inilir. Burası da meyvesi bol, verimli, güzel, hanı, hamamı ve cami olan bir Müslüman köyüdür. Aksaray nahiyeleri köylerindendir. Buradan da kuzeye doğru giderek Aksaray şehri vardır.

Beyaz Saray

Bu şehrin Şem’un Safâ’nın isteği ile yapıldığını söylerler. Hükümdardan hükümdara geçtikten sonra Herakl adlı kralın oğlu Helena’nın elinde iken, adı geçen kral, Arap kavminin üzerine sefer açmıştır. Binlerce pis askeri ile Şam üzerine giderken, Safraz denilen yerde yenilgiye uğramış ve kendisi de ölmüştür. Yerine, oğlu Mikale kral olmuştur. Sonra bununda elinden Melik Mesud’un oğlu İzzeddin Kılıç Arslan 569 tarihinde burayı almıştır. Fetihten sonra bu şehirde nice büyük evliya oturduklarından, bu şehre birçok tarihçiler “Sâlihler yeri” demişlerdir.

Aksaray denmesinin sebebi

Kılıç Arslan‘ın taht merkezi olması dolayısı ile ona büyük bir saray yaparlar. Saray giriş kapısının sağında ve solunda tunçtan iki adet heybetli arslan heykeli varmış. Bu saraya bir kötülük yapılmak istense, yapmak isteyen kişi, bu arslanların ağızlarından saçtığı kıvılcımlardan helâk olurmuş. Bu saray uzaktan bembeyaz göründüğünden, bulunduğu şehre de Aksaray demişler. Rumlar bu şehre hâlen Pegahelna derler.

Şehir, sonra Karamanoğlu Yakub Bey’in eline geçmiş ve ondan da Yıldırım Beyazıt Hân’ın eline geçmiştir. Hâlen Osmanlı Devleti’nin elinde olup, Gâzi Süleyman Hân kaydı üzere Karaman Eyâleti’nde sancakbeyi merkezidir. Kanun üzere, yılda beyine yirmi kese gelir olur. Beş yüz askere sahip bir tuğlu mirlivadır. Alaybeyisi, çeribaşısı ve yüzbaşısı vardır. Kanun üzere cebeliler ile bin askeri olur. Yüzelli akçelik şerif kazadır. Kadısına senede beş kese gelir olur. Müftüsü, nakîbi, kethüdâ yeri, yeniçeri serdârı, kale dizdârı, muhtesibi, şehir subaşısı, âyân ve eşrâfı, saygın zâtları vardır.

Aksaray Kalesi

Geniş bir alanda, büyük bir ırmak kenarında dört köşeli, taş yapılı, sağlam yapılı bir kaledir. Şehrin ortasında yapılmıştır. Burç ve kuleleri çok yüksek değildir. Bütün burçları, dişleri ve bedenleri ile mazgal delikleri, hesaplı olarak düzenlenmiş kuleleri hep birbirine bakar. Kuşatma sırasında, her kulenin güçlü savaşçıları tüfek ile kuleleri korurlar. Hisarları tarafında beş kapısı vardır. Küçükkapı batıya bakar. Demirkapı kıbleye açılır. Keçikapısı da kıbleye doğru açılır. Ereğlikapısı güneye doğru, Konyakapısı da batı tarafına açılır. Bu kapıların nöbetçileri, vergi alan muhtesib kimselerdir. Kale içinde isyancılar zamanında buğday saklamak için ambar yapılmıştır. Cephaneliği yoktur. Ramazan ayında ve başka şenliklerde atılan büyük topları vardır.

Camileri

 • Karamanoğlu İbrahimbey Camii(Ulu Camii)

Eski bir ibâdet yeridir. Dört kemer üzerine kâgir kubbeli bir camidir. Cami içinde oniki adet sütun ile iki adet sanat eseri kapı vardır. Minberi, müezzinler yeri sade ve güzeldir. Yuvarlak minaresi camiden uzak olup, cami kubbeleri kireçle örtülüdür.

 • Şeyh Hamid Veli Camii

Şeyhler Mahallesi’nde, kubbeli, bir minareli camidir.

 • Debbağlar Camii:

Kireçle yapılmış, cemaati bol bir camidir.

 • El-Hac Seyyid Hasanefendi Camii

Başköprü yanında güzel bir camidir. bunlardan başka doksansekiz adet mescidi vardır.

Medreseleri

 • Yılancık Medresesi

eski bir yapıdır.

 • Sulu Medrese

çeşitli bilimler yeridir.

 • Karamanoğlu Camii Medresesi

bu medresenin öğrencilerine ve hocalarına vakıf tarafından aydan aya aylık ve erzakları verilir. Ayrıca parasız görev yapan dersiâmları da vardır. Halkı fıkıhçı olup ferâiz ilmini atalarından beri okuya gelmişlerdir.

Bu şehirde özel Kur’ân okulları yoktur. Fakat Kur’ân hâfızları pek çoktur. Şehir onyedinci örfi iklimdedir. Ortasından akan Uluırmak, imâreleri sulayıp Alâaddin köprüsünden geçer. Bursa gibi her evden su akar.


Ziyaret yerleri

Bu şehirde yedi binden fazla büyük evliyânın yattığı söylenmektedir. “Dâr’ül-ervâh” denilen bu yere nice defalar nur inmiştir. Üzüntülü olan bir kimse burayı ziyaret etse üzüntüsü gider.

 • Şeyh Hamid Veli; Rum diyarı irfân ehlinin başıdır. Üstü açık bir kubbede medfûndur. Çoğunlukla saralı kimseler ziyaret ederler. Buna yakın
 • Şeyh Kemal Sultan olgunluk yolunda tamama ermiş büyük bir zattır. Bunun yanında
 • Şeyh Pertevi Sultan, Yesevî tarihinde yahşi bir erdir.
 • Kırkkızlar; çoğunlukla kadınlar ziyaret ederler.
 • Şeyh Necmeddin Kibri,
 • Bedreddin Sultan Veli,
 • Hımarlı Dede Sultan şehir içindedir.
 • Şeyh Gaznevî Sultan ve
 • Şeyh Hakîkî bin Şeyh Hamid Veli: El-hac Bayram Veli öğrencilerinden olup, Ankara’da ledün ilmini tamamlayıp Aksaray’da Bayramî tarikatinde öncü olmuştur.
 • Şeyh Butak, Taşpazarı Mahallesi’nde medfûn olup gönül erbâbının ziyaret yeridir. Cennetderesi semtinde Çelebilik ziyareti ve bunun üst yanında Hızırlık ziyareti vardır.
 • Kılıç Arslan Sultan’ın kabirleri de Hızırlık ziyaretgâhındadır. Bu Hızırlık’a yakın
 • Şeyh Hamza, Bayrami tarikatinin büyük zâtlarındandır. Bir de
 • Şeyh Hızır Efendi ziyareti vardır.
 • Somuncu Baba türbesi
 • Zinciriye Medresesi

Aksaray’dan bir menzilde Saratlı Köyü’ne, oradan Ürgüp kazası içindeki Dübani’ye geldik. Halkı Müslümandır. Oradan Muşkara’ya ve sonra da Kayseri Kalesi’ne geldik. 

Aksaray ve Vilayetlik

Fatih Sultan Mehmet döneminde ele geçirildiğinde defterlere vilayet olarak kaydedilen Aksaray, İstanbul’a yaptırılan zorunlu ev göçleri ve Osmanlı Devlet politikası nedeniyle gerilemiş, ilk olarak liva, daha sonraları ise kaza haline getirilmiştir.

1920 yılında vilayet yapılan Aksaray 13 yıl vilayetlik yapmış, 1933’te çıkarılan hususi kanunla Niğde’ye, kendi ilçesi olan Şereflikoçhisar da Ankara’ya bağlanmıştır.

1989 yılının 15 Haziran gününe kadar 56 yıl ilçe olarak kalmış olan Aksaray, bu tarihte eski hakkı iade edilmek suretiyle tekrar vilayet olmuştur.

Aksaray nüfusu

Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 4 Şubat 2021 verileri)

Aksaray ili nüfusu: 423.011‘dir. Bu nüfusun %81,1’i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu).

İlin yüzölçümü 7.659  km2‘dir. İlde  km2‘ye 55 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 87’dir.)

İlde yıllık nüfus artış oranı  % 1,60 olmuştur.  Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Eskil (% 2,97), Sarıyahşi (% -7,28)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 22 belediye, bu belediyelerde 157 mahalle ve ayrıca 175 köy vardır.

Aksarayda Gezilecek Yerler 

1. Peri Bacaları ve Selime Katedrali

Burası Neresi? Şehrin Güzelyurt ilçesinde yer alan peri bacaları, Selime kasabasının sınırları içinde bulunuyor. Kapadokya’ya gelen turistlerin de mutlaka uğramaya çalıştığı Selime Katedrali, Ihlara Vadisi’nin bittiği noktada yer alıyor. Tarihi açıdan oldukça önemli bir miras olarak kabul edilen katedral, iki katlı ve oldukça mistik bir yapıya sahip. Aksaray şehir merkezine 30 km mesafede yer aldığı için, şehirden saat başı kalkan araçlarla kısa bir yolculuk sonrasında kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Eğer Kapadokya’dan gelmeyi düşünürseniz de bölgeden kalkan günübirlik otobüs turlarına katılarak ziyaret edebilirsiniz. Ancak mesafe 100 km olduğu için daha uzun bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Gideceğiniz yol her türlü buna değiyor. Zira katedrali ve peri bacalarını gördüğünüzde iyi ki gelmişiz diyeceğinize eminiz.

Not: Tarihi kutsal katedrali ziyaret ettiğiniz sırada vereceğiniz giriş ücretiyle aynı zamanda, Ihlara Vadisi’ni de gezebilirsiniz. Ancak doğayla baş başa olacağınız için ayağınıza rahat bir spor ayakkabı giymenizi öneririz. 

 • Adres: 68500 Yaprakhisar, Güzelyurt/Aksaray
 • Çalışma saatleri: Yaz Dönemi: 07.30 – 19.30 – Kış Dönemi: 08.00-17.00
 • Giriş ücreti: 36₺ (8 yaş ve üzeri ücrete dahil)

2. Güzelyurt Evleri

Burası Neresi? Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde yer alan tarihi evler, şehir merkezine 28 km mesafede yer alıyor. Genellikle Kapadokya’ya gelen turistlerin uğradığı köy, eskiden Rumların yaşadığı evlerden oluşuyor. Kurtuluş Savaşı sonrasında yaşanan Mübadele nedeniyle Türklerin yerleştiği evler, günümüzde ev ya da butik otel olarak kullanılıyor.

Neden Gitmeliyim? Aksaray şehir merkezinden her saat başı Güzelyurt’a giden araçlardan bulunduğu için kolaylıkla gelebileceğiniz ilçede otobüsler akşam 19.00’a kadar sefer düzenliyor. Hangi tarihte yapıldığı evlerin kapısında yazan köyü gezerken, tarihin dokusuna hayran kalacağınıza eminiz.

 • Adres: Güzelyurt, Aksaray/Türkiye

3. Güvercinkayası

Burası Neresi? Aksaray geziniz sırasında mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir diğeri de, binlerce yıllık tarihiyle günümüze ışık tutan Güvercinkayası. Aksaray’ın Çatalsu Köyü’nde yer alan tarihi alan, 1996 yılından beri kazı çalışmalarının devam ettiği bir höyük. Hayvan kemiklerinden kale surlarına kadar pek çok kalıntıya rastlanılan höyüğün tarihinin Kalkolitik döneme kadar uzandığı düşünülüyor. Mamasun Barajı’nın yanı başında yer alan höyüğü, ücretiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

 • Adres: 68900 Çatalsu, Gülağaç/Aksaray

4. Zinciriye Medresesi

Aksaray’a gelmişken tarihi medresesi Zinciriye Medresesi’ni de mutlaka ziyaret etmelisiniz. 1336 yılında Karamanoğulları Beyliği’nden Yahşi Bey tarafından yaptırılan medrese, Aksaray’ın yöresel taşı olan tüf taşından ve kesme moloz taştan inşa edilmiş. Kemerli bölümleri ve geniş avlusuyla ilgi çeken medrese, Aksaray merkezde yer alan Ulu Camisi’ne de 200 metre kadar yakın bir mesafede yer alıyor. 8 ayrı bölümden ve 4 revaktan oluşan medrese, tarihi öneminin yanı sıra mimari açıdan da oldukça zevkli bir gezi noktası olabilir.

 • Adres: Zincirli, Belediye Cd. No: 28, 68100 Aksaray Merkez/Aksaray
 • Tel: 0 (382) 213 24 74
 • Çalışma saatleri: 09.00 – 17.00 *Pazar günleri kapalı
 • Giriş ücretsiz

5. Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri

Aksaray’ın şehir merkezine 22 km mesafede yer alan Kırkgöz Yeraltı Şehri, tüf kayaların oyulmasıyla yapılan oldukça eski bir yaşam alanı. Yeraltı şehrinin 7 katlı olduğu biliniyor, ancak günümüzde gezebileceğiniz yerler sadece 3 kat. Toplamda 40 ayrı odanın bulunduğu gezi alanı yılda 150 binden fazla turist ağırlıyor. Oldukça etkileyici bir ambiyansa sahip olan şehrin tek eksik yanı ise çok fazla bilgilendirme yapılmıyor oluşu. İçeride herhangi bir yönlendirme tabelası bulunmadığı için kendinizi labirentte hissedebilirsiniz.

 • Adres: 68900 Saratlı/Gülağaç, Aksaray
 • Çalışma saatleri: Yaz Dönemi: 08.00 – 19.00, Kış Dönemi: 08.00 – 17.00
 • Giriş ücreti: 12₺

– Müzeler

6. Aksaray Müzesi

Bir şehrin kültürel ve tarihi dokusunu en iyi anlayabileceğiniz yerlerden birisi de hiç şüphesiz müzeleri oluyor. Aksaray’ın şehir merkezine 3 km kadar yakın bir mesafede yer alan şehir müzesine, şehir içinden kalkan toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Aksaray’ın binlerce yıllık höyüklerinde ve tarihi eserlerinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 16 bine yakın eserin sergilendiği müze, 2004 yılında Zinciriye Medresesi’nden bugün ki binasına taşınmış.

 • Adres: Hacılarharmanı Mahallesi, Konya Cd. No 16, 68100 Merkez/Aksaray
 • Tel: (0382) 215 56 36
 • Çalışma saatleri: Yaz Dönemi 10.00-17.00 – Kış Dönemi 08.30-17.30 *Pazartesi günleri kapalı
 • Giriş ücreti: 5 TL /Müzekart ile ücretsiz.

– Kaplıcalar

7. Ziga Kaplıcaları

Ihlara Vadisi’nin içerisinde yer alan Ziga Kaplıcaları, Türkiye çapında oldukça önemli ve meşhur bir kaplıca. Yaprakhisar Köyü’nün sınırları içinde bulunan termal alan, sağlık turizmi açısından sık sık ziyaret ediliyor. 47 derece su sıcaklığıyla, romatizma gibi eklem ağrılarına şifa olan termal tesisin bulunduğu alanda iki tane otel bulunuyor. Konaklayabileceğiniz gibi günübirlik de ziyaret edebileceğiniz termal tesislerinde, Pamukkale travertenlerine benzetilerek yapılan termal alanı da görmelisiniz.

 • Adres: 68500 Yaprakhisar, Güzelyurt/Aksaray

– Seyir Terasları

8. Aksaray Seyir Terası

Aksaray’a gelmişken, şehre şöyle tepeden güzel bir bakış atmadan gitmek olmaz. Şehrin tepe kısmında yer alan Zafer Mahallesi’ne kurulan seyir terası aynı zamanda, çocuk parkından restoranına kadar her şey bulabileceğiniz bir tesis. Açık ve kapalı olmak üzere iki ayrı bölümü bulunan restoranında harika bir yemek yiyebilir, ya da gün batımında manzaraya karşı güzel bir bol köpüklü Türk kahvesi içebilirsiniz. Dolayısıyla Aksaray Seyir Terası’nı, Aksaray gezilecek yerler listenize sizler de muhakkak ekleyin!

 • Adres: Zafer Mahallesi, 68100 Aksaray Merkez/Aksaray
 • Tel: 0505 155 22 47
 • Çalışma saatleri: 12.00 – 00.00 *Her gün açık

– Türbeler

9. Somuncu Baba Türbesi

Aksaray gezilecek yerler listemize, şehrin en bilinen yerlerinden biri olan tarihi Somuncu Baba Türbesi’yle hız kesmeden devam ediyoruz. Aksaray’ın merkezinde yer alan Gençosman Mahallesi’ndeki türbe, şehre gelenlerin en sık ziyaret ettiği dini noktaların başında geliyor. Yaşamının bir dönemini geçirdiği Aksaray’da kurulan türbe, Ervah Mezarlığı’nın bulunduğu alanın hemen ön kısmında yer alıyor.

 • Adres: Ervah Kabristanı, 68100 Gençosman, Merkez/Aksaray

– Meydanlar

10. Aksaray Meydan

Aksaray’ın kalbinin attığı en işlek ve en canlı noktası olan Aksaray Meydan, şehrin göbeğinde, Minarecik mevkiinde yer alıyor. Meydanın en ilginç tarafı tam ortasında bulunan Saat Kulesi oluyor. Hatta söz konusu alan, Saat Meydanı adıyla da anılıyor. 2014 yılında Aksaray Belediyesi’nin destekleriyle inşa edilen Saat Kulesi, mimarisinde tarihi izler taşıyor. Osmanlı Devleti hükümdarlarından II. Abdülhamit’in Bir vasiyeti olarak yaptırılan kule aynı zaman köklü tarihimizi yansıtıyor.

Neden Gitmeliyim? Bilindiği üzere çoğu şehrimizde bulunan saat kulelerinin birçoğu II. Abdülhamit’in emriyle yapılmıştır. Şehre güzellik katan saat kulelerinin yapısı hemen her yerde aynı formda bulunuyor. Aksaray Meydanı Saat Kulesi, özellikle akşam saatlerinde muhteşem bir görüntüye bürünüyor. Zira kuledeki ışıklandırma sistemi fazlasıyla harika! Velhasıl tarih kokan bu şehre gitmişken Aksaray Meydan’ı ve meydanda yer alan Saat Kulesi’ni Aksaray gezilecek yerler listenize eklemeli ve mutlaka ziyaret etmelisiniz.

 • Adres: Minarecik, 44/ Mehmet Altınsoy Cd. No: 1 D: 1, 68100 Merkez/Aksaray
 • Çalışma saatleri: 24 saat açık

*Doğal Güzellikler

– Vadiler

11. Ihlara Vadisi

 Türkiye’nin en güzel vadilerinden biri olan Ihlara Vadisi, özellikle de doğa severlerin en sık geldiği noktalardan. Aksaray şehir merkezinden kalkan araçlarla kolaylıkla ulaşabileceğiniz vadiye, Kayseri’den ve Kapadokya’dan da gelebilirsiniz. İçerisinde yer alan nehir ile gerçek bir doğa harikası olan vadi, birinci maddede bahsettiğimiz Selime Katedrali ile aynı alan içerisinde yer aldığı için aynı giriş ücreti üzerinden fiyatlandırılıyor.

Neden Gitmeliyim? Yüzlerce basamaklık ahşap merdivenlerin yer aldığı vadide, harika bir doğa gezisi yapabilir, aynı zamanda da vadinin içerisinde yer alan birçok tarihi mirası kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Doğasına ve tarihine hayran kalacağınız Ihlara Vadisi’ne tam bir gününüzü ayırırsanız, daha verimli geçireceğinizi düşünüyoruz.

 • Adres: 68570 Ihlara/Güzelyurt/Aksaray
 • Çalışma saatleri: Yaz Dönemi: 08.00 – 19.00, Kış Dönemi: 08.00 – 17.00
 • Giriş ücreti: 20₺ (Müzekart geçerli)

12. Manastır Vadisi

Aksaray’ın meşhur doğa harikalarından sayılan bir diğer vadisi de, aynı zamanda tarihi dokuya sahip Manastır Vadisi. Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde yer alan vadi, el değmemiş ve henüz bozulmamış yapısıyla da oldukça ilgi çekiyor. Şehir merkezine 50 km mesafede yer alıyor ancak Güzelyurt ilçesinden gitmek isterseniz, yalnızca 4 km kadar bir mesafe gitmeniz yeterli.

Neden Gitmeliyim? Güzel bir doğa yürüyüşü yaparak da ulaşabileceğiniz vadiye ulaşınca neden çok ünlü olmadığını sorgulayabilirsiniz.Vadi içerisinde Kömürlü Kilisesi’nden, Sivişli Kilisesi’ne kadar neredeyse 50 tane tarihi kutsal mekan yer aldığı için dolu dolu bir gezi geçireceğinize eminiz.

 • Adres: Yeni, Cevizli Sk., 68500 Güzelyurt/Aksaray
 • Tel: 0382 451 22 76
 • Çalışma saatleri: Yaz Dönemi: 08.00 – 19.00, Kış Dönemi: 08.00 – 17.00
 • Giriş Ücreti: 5₺

– Dağ Ve Yaylalar

13. Hasan Dağı

Aksaray’a geldiğiniz anda gözünüzü alacak ilk doğal güzellik şehrin arkasında duran devasa Hasan Dağı olacak. Deniz seviyesinden 3268 metre yükseklikte bulunan dağ, aslında volkanik bir dağ. Kapadokya’dan dahi gözükebilen tepesiyle oldukça büyük bir krater olan yapı, harika bir doğaya ev sahipliği yapıyor.

Neden Gitmeliyim? Aksaray’a geldikten sonra Helvadere kasabasına geldiğinizde ulaşabileceğiniz dağın yamacı, aynı zamanda harika bir göle de sahip. Dağda güzel bir yürüyüş yapıp yeşilliklerin tadını çıkarttıktan sonra, gölün kenarında yer alan balık restoranlarında harika bir yemek keyfi yapabilirsiniz. (Özellikle de alabalığının tadına bakmanızı öneriyoruz.)

 • Adres: 68000 Dikmen, Aksaray Merkez/Aksaray

– Göller

14. Acı Göl

Burası Neresi? Aksaray gezilecek yerler listemizde yerini alan bir diğer doğal güzellik ise, meşhur volkanik kraterden oluşan Acıgöl. Narlıgöl adıyla da bilinen göl, Niğde ile Aksaray’ın kesişme noktalarından biri. Aksaray şehir merkezinden gelmek isterseniz, merkezden kalkan Gülağaç, Sofular araçlarına binerek kolayca ulaşabilirsiniz. 45 km kadar yol gideceğiniz için yolun sıkıcı olacağını düşünmeyin, zira gölün bulunduğu alana ulaşana kadar dahi bir sürü harika yerler görebiliyorsunuz.

Neden Gitmeliyim? Volkanik bir göl olduğu için sıcaklığı 65 dereceye kadar çıkabilen Acıgöl, termal olarak kabul edildiği için sağlık turizmi açısından da oldukça ilgi çekici bir nokta haline geliyor. Kalp şekline benzeyen yapısıyla gün batımında oldukça romantik bir görünüme sahip olan termal gölü, Aksaray gezinizde mutlaka ziyaret etmelisiniz.

 • Adres: 03452 Acı Göl, Aksaray – Niğde yolu/Türkiye

15. Tuz Gölü

Bir şehirde olduğunda ziyaret için en güzel yerlerden birisi de hiç şüphesiz tuz gölleri oluyor. Sabahın ilk ışıklarında ayrı, gün batımında ayrı bir güzelliğe sahip olan tuz gölleri, yaz kış fark etmeden ziyaret edebileceğiniz oldukça özel noktalardan biri. Aksaray’ın da en önemli değerlerinden biri olan tuz gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının neredeyse %40’ını karşılıyor. I. Derece sit alanı olarak kabul edilen ve koruma altında olan tuz gölü, aynı zamanda flamingoların da uğrak noktası.

Neden Gitmeliyim? Yaz aylarında göl kuraklaştığı için, gölün üzerinde rahatça yürüyebiliyorsunuz. Gölün çevresinde ise tuz gölünden çıkarılan tuzla yapılan sabun vb. kişisel bakım ve sağlık ürünlerinin satıldığı yerler bulunuyor. Gölde harika fotoğraflar çektirip, günün tadını çıkardıktan sonra sevdiklerinize veya kendinize ürünlerden satın alabilirsiniz.

 • Adres: Eskil Merkez, 68800 Eskil/Aksaray

0
joy
Joy
0
cong_
Cong.
0
loved
Loved
0
surprised
Surprised
0
unliked
Unliked
0
mad
Mad
Aksaray

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

İnce Zeka ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

HABER | SON DAKİKA HABER | Burç Yorumları | Teknoloji Haberleri | Gündem Haberleri
Follow Us